10 jaar Armoedebarometers

De Socialistische Mutualiteiten zijn een actieve en dragende partner van Decenniumdoelen 2017. Dat is een samenwerkingsplatform van 13 organisaties uit het brede Vlaamse middenveld die de leefsituatie van mensen in armoede structureel wil verbeteren.

Doelen

6 beleidsdoelen werden bij de oprichting in 2007 geformuleerd:

  1. De gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm halveren.
  2. Het aantal gezinnen waar niemand werkt halveren.
  3. Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen boven de armoededrempel.
  4. Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 150 000 eenheden, waarvan minstens de helft sociale woningen zijn.
  5. Een daling tot 3 % van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren.
  6. Mensen in armoede verbreden in hun sociale netwerken.

Op basis van deze 6 beleidsdoelen werd vanaf 2007 jaarlijks een Armoedebarmeter ontwikkeld, die telkens ruim aan bod kwam in de media. Ook stonden wij, samen met de CM, in voor de monitoring en validatie van de gezondheidsgegevens.

Terugblik

2017 was het jaar van de terugblik op 10 jaar werking van dit uniek en progressief platform. Het bilan van 10 jaar Armoedebarometers is dubbel. Enerzijds was er naast de ruime mediabelangstelling aandacht van de overheid om de methode van de barometer over te nemen en te kopiëren. Anderzijds blijft het een wrange vaststelling dat ondanks deze barometers en vele andere armoederapporten, de armoede in ons land níét is gedaald. Dit blijft een rijk land onwaardig. Als socialistisch ziekenfonds zullen we sociale achterstelling en ongelijkheid blijven bekampen. En dat in samenwerking met alle progressieve organisaties.