Elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens in Europa

De Europese Unie verplicht alle lidstaten om hun socialezekerheidsgegevens elektronisch uit te wisselen. Dit wordt uitgewerkt in het kader van het EESSI-systeem (Electronic Exchange of Social Security Information), een Europees beveiligd elektronisch netwerk dat de socialezekerheidsinstellingen met elkaar verbindt.

Zoals elke andere lidstaat is België wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat zijn socialezekerheidsinstellingen aansluiten op het EESSI-uitwisselingssysteem. ‘BelEESSI’ is de integratie van het netwerk in België. De FOD Sociale Zekerheid coördineert het project in samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het bevat 5 hoofdpunten:

  1. Een uniek toegangspunt tot EESSI voor België implementeren.
  2. RINA installeren, een webinterface waarmee de instellingen zich gemakkelijk op het EESSI-systeem kunnen aansluiten.
  3. De stromen van gestandaardiseerde elektronische documenten analyseren om de grensoverschrijdende operationele processen na te leven en een correcte configuratie van het technisch gedeelte mogelijk te maken.
  4. Een nationale technische brugtoepassing toepassen om de routering van de boodschappen te vergemakkelijken, de Belgische protocollen in EESSI-protocollen om te zetten, het systeem voor de identificatie van individuen te verbeteren en te automatiseren en de Belgische databanken in functie van de buitenlandse informatie te verbeteren.
  5. Beheer en coördinatie van het project.

Dit project heeft binnen onze organisatie een impact op 3 sectoren: Gezondheidszorgen, Uitkeringen en Verzekerbaarheid. In samenwerking met het RIZIV startte de Dienst Internationale Overeenkomsten eind 2017 met de analyses van de verschillende processen. Het streefdoel is om tegen 1 juli 2019 operationeel te zijn.