Klaar voor de 6de staatshervorming

In 2019 worden bepaalde materies uit de verplichte ziekteverzekering overgeheveld naar de gewesten en gemeenschappen. Het maakt deel uit van de 6de staatshervorming. Voor deze bevoegdheden is het RIZIV niet langer verantwoordelijk. Uiteraard heeft de staatshervorming een grote impact op de ziekenfondsen en werden in 2017 en 2018 dus de nodige voorbereidingen getroffen.

Welke materies worden overgeheveld?

Volledig:

  • mobiliteitshulpmiddelen
  • ouderenzorg: woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning.

Via een intervalfase:

  • een deel van de sector revalidatieovereenkomsten
  • psychiatrische verzorgingstehuizen
  • beschut wonen
  • multidisciplinaire begeleidingsequipes
  • geïntegreerde diensten voor thuiszorg.

Voor deze laatste bevoegdheden gebeurt de financiering en facturatie nog federaal door de ziekenfondsen. Later worden ze overgedragen aan de regio’s.

Wie volgt deze materies op vanaf 2019?

Vanaf 1 januari 2019 is de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) bevoegd voor de mobiliteitshulpmiddelen en de woonzorgcentra, kortverblijven en dagverblijfcentra. Hiertoe werkte de Zorgkas in overleg met de Vlaamse overheid en de overige zorgkassen mee concepten uit, werd de regelgeving vormgegeven, werden ICT-toepassingen ontwikkeld en processen bijgestuurd.

De zorgkassen staan in voor de dagelijkse werking van de Vlaamse Sociale Bescherming. Dat houdt in het regelen van aansluitingen, de jaarlijkse bijdragen van de aangesloten leden innen en de aanvragen voor tegemoetkomingen behandelen. Er zijn 6 erkende zorgkassen. Een van de 6 zorgkassen, de Vlaamse Zorgkas, wordt uitgebaat door de Vlaamse overheid, de andere worden beheerd door de ziekenfondsen.

In de volgende legislatuur zal de Vlaamse Sociale Bescherming ook de financiering overnemen voor zorg en behandeling in de revalidatiesector en in dat deel van de geestelijke gezondheidszorg waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. Ook de Vlaamse thuiszorg (diensten voor gezinszorg) zal dan opgenomen worden in de Vlaamse sociale bescherming.

De sectoren die onder de intervalfase vallen worden opgevolgd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG). Tijdens deze fase werkt het VAZG samen met de ziekenfondsen zodat de uitbetalingen correct gebeuren. Deze overgangsregeling zal nog enkele jaren worden uitgevoerd.   

De verdeling van de bevoegdheden zal er toe leiden dat sommige sectoren zullen werken met een mix van enerzijds financiering afkomstig vanuit de betrokken deelentiteit en anderzijds nog deels gefinancierd wordt door het RIZIV. Een voorbeeld zijn de revalidatieovereenkomsten gekoppeld aan ziekenhuizen. Deze instellingen moeten vanaf 1 januari 2019 niet meer 1 factuur overmaken aan het ziekenfonds, maar moeten een opsplitsing voorzien zodat er een duidelijk onderscheid is tussen de RIZIV-financiering en de financiering vanuit de regio’s.