Staatshervorming

Ons ziekenfonds is nooit vragende partij geweest voor staatshervormingen. Dat heeft alles te maken met onze solidariteitsgedachte, maar ook met het inzicht dat een ziekteverzekering (sociale zekerheid) maar sterker wordt naarmate ze door meer mensen gedragen wordt. Ook vanuit ons principe ‘voor iedereen gelijk’ is een staatshervorming niet zonder risico, om nog maar te zwijgen over de administratieve overlast.

Bovendien wordt duidelijk dat het beheer ervan niet verbetert door deze staatshervorming. Zo moeten er heel wat nieuwe administraties en beheerssystemen opgericht worden, naast reeds bestaande federale administraties zoals het RIZIV. Dit kost veel geld, geld dat beter benut zou worden om de ziekteverzekering te versterken. Door de herverdeling van bevoegdheden dreigen er ook meer conflicten te ontstaan tussen de niveaus. Het op elkaar afschuiven van problemen dreigt eerder regel dan uitzondering te worden. Intriest, zeker omdat deze staatshervorming aan de burger gepresenteerd wordt als ‘beter bestuur’.

Ondanks deze kritische bedenkingen nemen we als ziekenfonds onze verantwoordelijkheid op om wat beslist is mee uit te voeren ten bate van onze sociale zekerheid en de noden van patiënten. De federale sectoren die vanaf 2019 daadwerkelijk overgeheveld worden, zijn de woonzorgcentra, de revalidatiesector en de geestelijke gezondheidszorg.

De implicaties van deze staatshervorming zijn niet min. En dat voor de burger en patiënt, de overheid, maar ook onze eigen werking. Vele vragen blijven onbeantwoord. Hoe zal de Vlaamse overheid zijn nieuwe bevoegdheden financieren? Hoe vult ze de solidariteit concreet in? Moet de patiënt zelf betalen voor zijn Vlaamse zorg, en zo ja, hoeveel? En hoe pakken de overheden de vele conflicterende bevoegdheden aan, zonder aan de kwaliteit van de zorg te raken?

Uniek loket

Hoe dan ook zal ons ziekenfonds alles doen om er voor te zorgen dat onze leden en de patiënten niet het slachtoffer worden van deze staatshervorming. De rol die we ook krijgen van de Vlaamse overheid om via de Zorgkas de Vlaamse Sociale Bescherming mee uit te voeren, nemen we ten volle op. Onze doelstelling is om met een uniek loket maximaal tegemoet te komen aan alle vragen en noden van onze leden en patiënten.

Voor de nabije toekomst blijven onze aandachtspunten toegespitst op:

  • een voldoende en solidaire financiering van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • het vrijwaren van het recht op passende zorg voor wie ze nodig heeft
  • voldoende kwaliteitsbewaking van de zorg die geleverd zorg
  • een automatische toekenning van rechten.

De unieke kennis en ervaring die we als ziekenfonds hebben binnen de federale ziekteverzekering willen we voluit ten dienste stellen van onze samenwerking met onze Zorgkas.