Samenwerking met andere ziekenfondsen

De Socialistische Mutualiteiten zijn een actieve partner van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Deze vzw werd door de ziekenfondsen opgericht. De wettelijk omschreven opdracht is om aan de hand van de vele ziekenfondsgegevens studies uit te voeren over onze gezondheidszorg en hierover informatie te verstrekken. Het IMA heeft binnen de sector een onvervangbare en gerespecteerde positie verworven en levert op veel terreinen de nodige onderbouw aan voor nieuwe initiatieven en meer doelmatig beleid.

Vaste taken van het IMA omvatten:

  • het uitbreiden en bijwerken van de IMA-atlasindicatoren, die een schat aan informatie bieden over het gebruik van gezondheidszorgen
  • het beheer van de permanente steekproef
  • het opleveren van statistieken voor het RIZIV
  • de cijfermatige onderbouwing van kandidaat-projecten rond chronisch zieken.

In 2017 lag de focus op toegankelijkheid en handhavingsbeleid en werden ook deze opdrachten ondernomen:

  • Er werd een uitgebreide analyse gedaan naar de toepassing van de verplichte derdebetalersregeling, in voege voor de rechthebbenden met de verhoogde tegemoetkoming bij huisartsen sinds 1 oktober 2015.
  • Op vraag van de Medicomut werden de effectief aangerekende supplementen op ziekenhuisniveau onderzocht, en dit per instelling, specialisme en zorgverlener voor de periode 2014-2015. Deze studie hielp om het debat rond de beperking van de ereloonsupplementen in het ziekenhuismilieu te objectiveren.
  • In overleg met de werkgroep CIN Datamining en -controle en de DGEC werden analyses uitgevoerd en procedures ontwikkeld om op een systematische manier overconsumptie en fraude te identificeren en te monitoren.
  • De Hoofdstuk IV-database werd verder gebruikt om onder de autoriteit van de CTG anonieme resultaatsbestanden op te leveren aan farmaceutische firma’s die dit wensten voor hun contractuele verplichtingen met het RIZIV in het kader van artikel 81(bis).
  • Het IMA realiseerde een vergelijkende studie van 2 financieringssystemen voor de eerstelijnszorg in België.