Ons ondernemingsplan

Wat is HORIZON?

Ons ondernemingsplan Horizon ging van start in 2010. Elke directie probeert vanuit haar werkingsgebied invulling te geven aan de Horizon-doelstellingen. Het ondernemingsplan rust op 4 grote pijlers waarin we onze ambities verduidelijken.

Pijler 1

Een duidelijke visie ontwikkelen op onze rol als beheerder en uitvoerder van de ziekteverzekering.

De verplichte ziekteverzekering – ondertussen aangevuld met een Vlaamse Sociale Bescherming – is en blijft onze core business en onze missie is toegang voor iedereen tot een kwalitatieve zorg. We gaan meer dan ooit voor solidariteit, niet voor risicoselectie en uitsluiting van de zwakkeren, ouderen of zieken.

Een 2de driver is nagaan of die zorg ook rationeel bedeeld wordt en niet tot overconsumptie of oneigenlijk gebruik leidt. Samen met – en niet tegen – het RIZIV willen we actief meewerken aan een verhoging van de efficiëntie van onze gezondheidszorg. We mogen niet blind zijn voor recente eHealth-ontwikkelingen en voor de veralgemening van het elektronisch betaalverkeer. We moeten dit debat aangaan en ervoor zorgen dat we als ziekenfonds het enige toegangskanaal blijven voor alle facturatie van gezondheidszorgen.

Tot slot mag onze aandacht niet enkel gericht zijn op de gezondheidszorgen. De sector uitkeringen moet meer aandacht krijgen. In ons land zijn er 220 000 mensen en gezinnen die leven van een invaliditeitsuitkering. Wij moeten meer doen voor sociale re-integratie. Arbeidsongeschiktheid is niet altijd een zwart-witverhaal van volledig herstel of volledige arbeidshandicap.

Pijler 2

Ons ziekenfonds verder uitbouwen tot een moderne dienstverlenende organisatie waar een lid optimaal antwoord krijgt op al zijn vragen en problemen.

We moeten evolueren naar een nieuwe bedrijfscultuur waarbij door al onze geledingen heen klantgerichtheid de boodschap is en het lid centraal staat. Hiervoor zullen we onze frontofficewerking moeten verstevigen en onze medewerkers maximaal ondersteunen zodat de kwaliteit van onze dienstverlening verhoogt en de invulling van het huidige takenpakket verbetert.

Ook moeten we onze dienstverlening kunnen verruimen, moderniseren en de doelmatigheid en toegankelijkheid ervan verhogen. Deze aanpassing moet vertrekken vanuit de verwachtingen en behoeften van het lid en erop gericht zijn de leden te binden aan onze organisatie. Kortom, we moeten de uitdrukkelijke wil hebben om in alle situaties een globale oplossing aan te reiken, zelfs proactief als het kan. Dat is ‘full service’.

Pijler 3

Ons ziekenfonds positioneren als sociale actor en middenveldorganisatie.

We zijn niet enkel beheerder en uitvoerder van de ziekteverzekering maar ook een ledenbeweging. Als middenveldorganisatie, als sociale actor en drukkingsgroep wensen we te wegen op het beleid en de politieke beslissingen te beïnvloeden in het belang van de veelheid aan doelgroepen waar we voor staan. Om die rol waar te maken moeten we ervoor zorgen dat we beschikken over de nodige beleidsinformatie, dat we onderzoeken en analyseren en met ernstige studies voor de dag komen.

We wensen in de toekomst verder onze sociale dienstverlening uit te bouwen en hierbij – gezien onze missie – bijzondere aandacht te besteden aan preventieve acties en aan gezondheidsbevorderende initiatieven. Onze diversiteit is ook onze rijkdom en sterkte.

Pijler 4

Een dynamisch zorgbedrijf uitbouwen dat performant alle aspecten van zorgverlening aanbiedt.

Wij zijn het enige ziekenfonds dat zélf een écht volwaardig zorgaanbod heeft uitgebouwd. Deze sterkte spelen we vandaag vaak nog onvoldoende uit. Wij willen dit zorgbedrijf verder ontwikkelen tot een zeer krachtige speler binnen het Vlaamse zorggebeuren om de zorgnoden van onze leden en potentiële leden te detecteren en te ondervangen. Demografisch gesproken veroudert onze bevolking immers snel. We moeten werk maken van bijkomende thuiszorg en residentiële ouderenzorg.

Bovendien is er een toenemende nood aan kinderopvang. Het geboortecijfer stijgt sinds 2005 onafgebroken met ongeveer 2 % per jaar en de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt doet de vraag naar kinderopvang toenemen. Wij willen een mogelijke partner zijn voor wie interesse heeft voor onze zorgcompetenties:

  • voor gemeenten en OCMW’s die zelf niet langer willen investeren in dat zorgaanbod
  • voor bepaalde commerciële organisaties met ervaring in het bouwen van seniorenvoorzieningen en die lonken naar onze zorgcompetenties
  • voor bedrijven die proberen de afstemming arbeid-gezin te faciliteren door het ter beschikking stellen van opvang zieke kinderen of een bedrijfscrèche voor hun personeelsleden
  • en ten slotte voor die spelers in de verzekeringswereld die ook zorg willen verlenen aan hun klanten. Om die zorg te garanderen contracteert de verzekeringsmaatschappij met aanbieders van zorg zoals wij.