Onze 7 waarden

De Socialistische Mutualiteiten zetten zich in voor de gezondheid en het welzijn van hun leden én medewerkers. We doen dit vanuit 7 waarden die centraal staan in de werking en die de inspiratiebron vormen om de doelstellingen van ons ondernemingsplan Horizon te realiseren.

1. Engagement

Iedereen telt mee. De Socialistische Mutualiteiten engageren zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen, rijk of arm, blank of zwart, oud of jong, actief of niet actief, ziek of gezond. Iedereen heeft recht op gelijke toegang tot gezondheid en welzijn. Duurzaam werk maken van minder gezondheidsongelijkheid geniet daarbij prioriteit.

2. Solidariteit

Wij zijn de verdediger van een sterke sociale zekerheid. Ons sociaal model is waardevol. Het werpt een dam op tegen extreme vormen van ongelijkheid, het geeft mensen zekerheid en vormt de basis voor een menswaardige levenskwaliteit voor iedereen. Als Socialistische Mutualiteiten zetten wij ons in voor een verplichte verzekering die een zo breed mogelijke dekking van geneeskundige zorgen garandeert. Daarnaast ijveren wij voor volwaardige en welvaartvaste vervangingsinkomens voor wie getroffen wordt door arbeidsongeschiktheid.

3. Nabijheid

De Socialistische Mutualiteiten bieden een gepersonaliseerde ‘full service’ dienstverlening – met 1duidelijk aanspreekpunt in de directe omgeving van onze leden. Ieder lid moet bij ons terechtkunnen met zijn vragen, opmerkingen en zorgen.

Ieder lid moet kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding. Wie bij ons ziekenfonds aanklopt, moet met een oplossing naar buiten gaan. Ook onze socioculturele verenigingen en dienstverleningsorganisaties hanteren hetzelfde principe. Samen organiseren wij een sterke vrijwilligerswerking.

4. Respect voor het individu

De Socialistische Mutualiteiten komen op voor de rechten van de patiënt. Elke patiënt moet verzorgd worden met respect voor zijn menselijke waardigheid en zelfbeschikkingsrecht – onafhankelijk van zijn filosofische of ideologische overtuiging.

Alle zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen hebben de plicht om deze rechten op een actieve en menswaardige wijze te respecteren. Dat geldt dus ook voor het recht op euthanasie, palliatieve zorg en abortus.

5. Innovatie

De Socialistische Mutualiteiten vormen een dynamische organisatie die werk maakt van innovatie en vernieuwing, van meer solidariteit, betere patiëntvriendelijke zorg en van een cliëntvriendelijke service. Als medebeheerder van de verplichte ziekteverzekering werken we constructief en intensief mee aan meer doelmatigheid en meer kwaliteitsvolle zorg. Dat houdt in dat wij continu investeren in innovatieve technologieën.

6. Dienstgerichtheid

De Socialistische Mutualiteiten zijn er voor hun leden. Met een zorgaanbod op maat, een uitgebreid dienstenaanbod en laagdrempelige informatieverlening. Als ledenbeweging en middenveldorganisatie zijn wij de tolk én spreekbuis van onze leden en van al wie opkomt voor meer rechtvaardigheid en een betere sociale bescherming. Onze dienstverlening en aanvullende verzekering worden in overleg en met inspraak van de lokale bestuursorganen ingevuld.

7. Kwaliteit

De Socialistische Mutualiteiten maken systematisch werk van een kwaliteitsbeleid. Voor een goed en verantwoord medebeheer van de ziekteverzekering investeren we in beleidsvoorbereidend onderzoek, verzamelen wij relevante gegevens en maken wij analyses en evaluaties. Daarnaast investeren wij fors in de vorming en opleiding van onze medewerkers.