Wat is een ziekenfonds?

Het ziekenfonds, de ziekenkas, de mutualiteit, een verzekeringsinstelling … Alle Belgen zijn verplicht om zich voor hun ziekteverzekering aan te sluiten bij een van de ziekenfondsen of de hulpkas van de overheid. Alle Belgen kennen de ‘vignetjes’ van de ziekenfondsen – roze, in het geval van de Socialistische Mutualiteiten. En alle Belgen weten dat ze bij hun ziekenfonds terechtkunnen met hun ‘doktersbriefjes’ of getuigschriften voor verstrekte hulp.

Maar een ziekenfonds is meer dan dat. Een ziekenfonds is een niet door winst gedreven (non-profit) organisatie met een aantal wettelijk omschreven opdrachten. Die opdrachten zijn omschreven in de Ziekenfondswet van 1990 en zijn:

  1. het uitvoeren van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen evenals het medebeheer ervan
  2. het financieel tussenkomen voor de leden in de kosten voor medische zorg en preventie en het toekennen van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
  3. het verlenen van hulp, voorlichting en bijstand met het oog op het bevorderen van het fysiek, psychisch of sociaal welzijn.

Door de staatshervormingen zijn de ziekenfondsen ook actief op terreinen die tot de bevoegdheid behoren van de deelstaten, waaronder de zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming. Deze dienstverlening verloopt via zorgkassen, in ons geval de Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten. Door de overheveling van heel wat bevoegdheden van de federale ziekteverzekering naar de deelstaten (zoals de rusthuizen) wordt deze werking van de Zorgkas momenteel fors uitgebreid.