VFG filosofeert over geluk en (im)perfectie

In het kader van het GVO-project rond geestelijke gezondheid in samenwerking met de Socialistische Mutualiteiten, startte VFG in 2018 met Filoe. Dat is het pilootproject filosoferen met kinderen over geluk/gelukkig zijn en (im)perfectie. Dit gebeurde in samenwerking met onze Voorleesbendes (project van VFG waarbij personen met een handicap gaan voorlezen in scholen). Een Voorleesbende leest hierbij voor uit ‘Klein mannetje vindt het geluk’ en gaat, aansluitend op het voorleesmoment, in dialoog met de kinderen over gelukkig zijn, content zijn met wie/wat je bent. 

Er vertrok een mailing naar Oost-Vlaamse scholen met de voorstelling van het project, vergezeld van uitgebreide achtergrondinfo over het nut van filosoferen met kinderen. De respons op de mailing was groot: 12 scholen reserveerden elk 2 sessies, in totaal 24 sessies dus. Het project liep tot het einde van het schooljaar 2018-2019. 

Omwille van het succes en de positieve respons, besloten we het project verder uit te rollen. Daarbij focussen we vooral op uitbreiding van het project naar volwassenen met een handicap.  Doel is een pakket te ontwikkelen waarbij een begeleider (een vrijwilliger die door VFG zal worden opgeleid) met een groep mensen met en zonder handicap zal nadenken over anders zijn, geluk, imperfectie, enz. De voorbereidingen werden reeds getroffen in 2019, de eigenlijke ontwikkeling van het pakket, testmomenten en de rekrutering van vrijwilligers gebeurt in de loop van 2020. In 2021 wordt het project volledig uitgerold in voorzieningen, bij organisaties die hier vraag naar hebben, enz.

Voor de ontwikkeling van het pakket betrekken we Denkkracht (freelance filosofen) en personen met een handicap die het pakket mee vormgeven en testen. Daarnaast hebben we onder andere een samenwerkingsverband met VormingPlus die ons pakket wil aanbieden in de maand van de filosofie (april).

De impact die we met Filoe nastreven, situeert zich op verschillende domeinen:

 • (De voordelen van) filosoferen bekend maken bij personen met een handicap
  Een van de belangrijkste doelstellingen van filosoferen is dat mensen óver en vóór zichzelf leren nadenken. We reiken concrete thema’s, suggesties en vragen aan om dat doel na te streven.
  Het ‘filosoferen over’ mag echter geen doel op zich zijn. De band met de doelgroep personen met een handicap moet zeker bewaard blijven. Mensen met een handicap moeten m.a.w. in het opzet een actieve inbreng blijven hebben:
  • via hun actieve aanwezigheid en inbreng als lid van een filosofiegroep
  • en/of door het onderwerp van de filosofiesessies doelbewust te linken aan de leefwereld van mensen met een handicap (gelukkig zijn met/zonder handicap, anders zijn, diversiteit, gelijkwaardigheid …).
 • Zinvolle vrijetijd
  VFG wil mensen verenigen door zinvolle vrijetijdsactiviteiten aan te bieden. De mogelijkheden om het project uit te breiden, situeren zich zowel binnen het inclusieve als binnen het exclusieve circuit. Voor ons zijn dat evenwaardige opties. We bekijken of uitbreiding naar het reguliere circuit kan ingepast worden in het kader van vrijetijdstrajectbegeleiding.
 • VFG als unieke aanbieder en expert
  Filosoferen is een kunst op zich die speciale vaardigheden vraagt: nauwkeurig luisteren, een helder standpunt formuleren, samenhangend argumenten verwoorden, respectvol van mening verschillen … VFG wil die vaardigheden verder ontwikkelen om (op termijn) bekend te worden als dé unieke aanbieder en expert ter zake. 
 • Gezondheidsvoorlichting
  Filosoferen is ‘yoga voor het brein’. We leren mensen vaardigheden en houdingen aan die hun gezondheid kunnen bevorderen. Dit kadert perfect in onze opdracht van het geven van gezondheidsvoorlichting. 
 • Nieuwe doelgroep aanboren
  De extra service en versterking van ons aanbod kan een middel zijn om mensen uit een nieuwe doelgroep vertrouwd te maken met de VFG-dienstverlening en -activiteitenprogramma. We denken hierbij aan:
  • bewoners van voorzieningen
  • personen met en zonder handicap die beroep doen op het aanbod van het reguliere vrijetijdscircuit
  • (potentiële) leden van partner- en nevenorganisaties VIVA, S-Plus …
  • ….
 • Sensibiliseren
  Filosoferen is een goede methodiek om mensen met en zonder handicap te sensibiliseren, te doen nadenken over en inzicht te leren verwerven in handicap en handicap gerelateerde thema’s.
 • Empoweren
  Filosoferen is ook een ideale tool om deelnemers aan filosofiegroepen te empoweren, te versterken, voor zichzelf te leren opkomen. Door bv. samen met bewoners van een voorziening én opvoeders over een afgebakende thematiek te reflecteren, door aspecten uit hun leefwereld tegen een kritisch daglicht te houden, leren we hen actief participeren en mee vorm geven aan hun leven binnen de voorziening. Concreet: via stellingen over thema’s als gelijkheid, gelijkwaardigheid of kwalitatieve zorgverlening helpen we mensen met een handicap een standpunt te formuleren en verdedigen. Zo leren we hen actief participeren en mee vorm geven aan hun leven. Bijkomend voordeel: dit concept ligt in het verlengde van de activiteiten van de ‘Laat je stem horen’-groepen die we via gerichte promo meteen ook bekend kunnen maken in de wereld van de voorzieningen.